Zinātniskā darbība tiek definēta kā radoša darbība, kas ietver zinātni, pētniecību un inovācijas. Sīkāk apskatot “zinātnes” jēdziena skaidrojumu, top skaidrs, ka tā ir intelektuālas darbības sfēra, kurā, izmantojot teorētiskās un eksperimentālās metodes, tiek iegūtas un apkopotas zināšanas par dabā un sabiedrībā pastāvošām likumsakarībām.

Zinātniska pētījuma pamatā ir pamatota, skaidri izklāstīta un zinātniski pamatota pētījuma metodoloģija, kas ļauj izdarīt ticamus secinājumus par pētāmo jautājumu.

Zinātniski pētnieciskās darbības priekšmeta ietvaros, skolēni tiek gatavoti mērķim patstāvīgi veikt zinātnisko darbību, gala rezultātā prezentējot sevis izstrādātu zinātniski pētniecisko darbu, kas ir aktuāls ne tikai pašam skolēnam, bet spētu sniegt ieguldījumu arī sabiedrībai viņam apkārt.

Zinātniski pētnieciskā darbība – skolēna darba lapa

VADLĪNIJAS