Erasmus-plus-logoKopš 2014.gada Mārupes vidusskola aktīvi iesaistās Erasmus+ programmā un piedalās starptautiskajos projektos.

Projekts “GAME – Genius and Mission in Education”

2015. gada jūlijā Erasmus+ programmā Mārupes vidusskola koordinēja Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu „Gaining from Gaming”, kurā piedalījās skolotāji no astoņām Eiropas valstīm.

Pateicoties projektam „Gaining from Gaming”, dalībniecēm no Itālijas radās doma attīstīt ideju par spēli kā efektīvu mācību metodi tālāk, kā rezultātā tapa Erasmus+ K2 projekts „GAME – Genius and Mission in Education” , kas norisināsies no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam. Projekta dalībnieki būs Mārupes vidusskola, kā arī skolas no Itālijas, kas ir projekta koordinators, Grieķijas, Rumānijas un Spānijas.

Projekta mērķis ir, izmantojot neformālās izglītības metodes, stundās  dot skolēniem iespēju atklāt mācību procesu no jauna, ņemot vērā katra skolēna spējas, intereses un personības iezīmes, veicinot kritiskās domāšanas attīstību, spēju darboties komandā un iecietību pret atšķirīgo.

Projekta laikā skolotājiem un skolēniem būs iespēja doties īstermiņa apmaiņas braucienos uz Rumāniju, Spāniju, Itāliju un Grieķiju, kā arī 2017.gada maijā uzņemt ārvalstu viesus pie sevis.

Projektā piedalās mūzikas skolotāja Evija Milzarāja, matemātikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs un angļu valodas skolotājas Zane KālbergaLiene BaltmaneIngūna Grīnerte un Alla Bautre. Projektu finansē Eiropas Komisija.

clil

Mārupes vidusskolas angļu valodas skolotājas Erasmus+ projektā apgūst CLIL metodi un drāmas tehnikas izmantošanu angļu valodas stundās

2015. gada vasarā trīs Mārupes vidusskolas skolotājas piedalījās Eiropas savienības finansētajos projektos Erasmus+ programmas ietvaros. Direktora vietniece izglītības jomā sākumskolā Sanita Zveja piedalījās projektā “CLIL (satura un valodas integrētās apmācības) praktiskā metodoloģija sākumskolas skolotājiem” (projekta numurs 2014-1-LV01-KA101-000158); angļu valodas skolotājas Ingūna Grīnerte un Liene Baltmane piedalījās projektā “Mācīsimies, lai mācītu” (projekta numurs 2015-1-LV01-KA101-013333).

Projekta ietvaros Sanita Zveja apmeklēja Bell Teacher Education organizētos kursus Lielbritānijā, Kembridžā par CLIL metodoloģijas izmantošanu angļu valodas stundās sākumskolā un Ingūna Grīnerte apguva tās pašas metodoloģijas izmantošanu pamatskolas posmā. Savukārt Liene Baltmane viesojās Horvātijas pilsētā Lovranā, kurā notika kursi par drāmas tehnikas izmantošanu angļu valodas stundās.

S. Zvejas un I. Grīnertes kursu pamatprogrammā katru darba dienu no 9:00 līdz 15:00 tika apskatīti sekojoši jautājumi: CLIL komponentes un izpratne, leksikoloģija, mācību satura un valodas mērķi, sarunvalodas un literārās valodas atšķirības, kognitīvo prasmju pielietošana, pedagoga valoda stundā, atgriezeniskās saites sniegšana skolēniem, valodas atbalsts skolēniem, CLIL stundu plānošana, valodas aktīvā izmantošana stundās, spēles un citas aktivitātes stundās, interneta resursi CLIL stundām, stundas sākuma metodes.

Kursi tika organizēti interaktīvi, ikkatru teorijas tēmu dalībnieki praktiski izmēģināja, tādejādi apgūstot lielu daudzumu aktīvās mācīšanas metožu. Tika organizētas praktiskās nodarbības, kur bija jāveido stundas un jādemonstrē tās pārējiem kursu dalībniekiem.

Pēcpusdienās bija iespēja piedalīties debatēs un konferencēs, ko vadīja grāmatu autori par tēmām – stāstu un pasaku vieta mācību procesā, jautājumu uzdošanas māksla, efektīvs atgriezeniskā saite, mācību materiālu diferenciācija, moderno tehnoloģiju izmantošana svešvalodu stundās, mūzikas izmantošana svešvalodu stundās, kā padarīt interesantākus gramatikas vingrinājumus un mācību grāmatu saturu.

Brīvdienās (sestdien un svētdien) tika rīkotas ekskursijas un tuvākajām Lielbritānijas mazpilsētām ar lielu vēsturi un galvaspilsētu Londonu.

Atgriežoties Latvijā, abas kolēģes dalījās iegūtajā pieredzē un zināšanās ar kolēģiem Mārupes vidusskolā, kā arī tika izveidotas A līmeņa pedagogu tālākizglītības programmas 12 stundu apjomā “CLIL – valodas un cita mācību priekšmeta satura integrētā apguve” un sekmīgi novadīti kursi.

Šobrīd Mārupes vidusskolā CLIL mācību metode ir ieviesta 1. klasē un ir vērojama skolēnu zināšanu apjoma palielināšanās un prasmju stabilitāte.

Kursu, kurus apmeklēja Liene Baltmane, tēma bija mācīšana, izmantojot drāmas tehniku. Kursu programmā bija paredzētas teorētiskās nodarbības par drāmas tehnikām, radošās darbnīcas, kuru laikā apgūtā teorija tika izmēģināta praksē, improvizācijas nodarbības, simulācijas. Viena diena tika veltīta simulācijas teorijai un praksei. Lekciju vadīja Polijas profesors Vlado Krušics un šīs dienas laikā bija iespēja noklausīties lekciju par teātra elementiem kā nozīmīgu līdzekli skolēnu motivācijas veicināšanai, kā arī piedalīties simulācijā, veidojot teatralizētu etīdi un to analizējot.

Bija ļoti labi noorganizēta kultūras programma, kas bija tieši saistīta ar projekta tēmu – teatralizētie uzvedumi. Dalībnieki strādāja grupās veidojot teatralizētus uzvedumus, kā arī individuāli – veidojot etīdes.

Pēc atgriešanās no Horvātijas 2015./2016. mācību gada laikā skolotāja dalījās pieredzē ar Mārupes vidusskolas kolēģiem, kā arī izmēģināja jaunapgūtās metodes ar skolēniem stundu laikā. Nodarbībās varēja vērot skolēnu interesi un izdevās iesaistīt stundā pat tos, skolēnus, kuri parasti kautrējās uzstāties.

Šeit manas kolēģes vēlās padalīties ar materiāliem, kuri tika iegūti kursu laikā, kā arī izveidoti ņemot vērā jauno pieredzi un zināšanas. S. Zvejas stundu plāni atrodami šeit, I. Grīnertes stundas plānu un izdales materiālus var lejuplādēt šeit, savukārt L. Baltmanes materiāli pieejami šeit.

Lienes Baltmanes materiālos:

  • “Educational drama resource DICE” ir dažādu prakšu, kas saistītas ar teātra elementu izmantošanu, apkopojums no dažādām valstīm. Iekļauj aktivitāšu aprakstu, dalībnieku profilu, mērķus un rezultātus.
  • “Key elements of planning process drama”: drāmas aktivitāšu plānošanas principi, lomu sadalījums, organizēšana un aktivitāšu piemēri. Noderēs plānojot teātra elementu ieviešanu mācību procesā.
  • Vlado Krušic Lecture and Workshop – lekcija par teātra elementu izmantošanu izglītībā, plānošanu, mērķiem un lietderību. Iekļauts praktisks piemērs – “The Green Children”: gaitas apraksts, jautājumi. Noderēs, lai saprastu, kāds labums varētu būt no teātra elementu izmantošanas mācību procesā.

Projekts “GAINING FROM GAMING”
(projekta numurs 2014-3-LV02-KA105-000504)

Erasmus

„Gaining from Gaiming” jeb „Gūstot spēlējot” ir Erasmus+ Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts, kurš norisinājās Latvijā 2015. gada jūlijā, projekta koordinators ir Mārupes vidusskola. Projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Šis ir pirmais šāda veida, Erasmus+ Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts, kuru realizēja Mārupes vidusskola. Projekta dalībnieki bija no astoņām valstīm – Latvijas, Spānijas, Ungārijas, Turcijas, Čehijas, Vācijas, Itālijas, Polijas.

Projekta mācības vadīja divi pieredzējuši neformālās izglītības treneri jeb vadītāji ar vairāku gadu pieredzi tieši šajā jomā. Abi vadītāji viens otru pazīst jau ilgu laiku un ir iepriekš realizējuši kopīgus projektus – Ieva Grundšteine no Latvijas un Antonio Benaches Bodi no Spānijas.

Projekta mērķis bija aicināt kopā skolotājus, kuri ir gatavi atvērt plašāku skatījumu neformālās izglītības iekļaušanai savā darbā ar jauniešiem, lai dalītos pieredzē un pilnveidotu prasmes spēļu izmantošanai neformālos apstākļos, ne tikai kā jautrību veicinošu elementu, bet kā efektīgu mācīšanās iespēju, veicinot kvalitāti darbā ar jauniešiem un sekmējot viņu prasmju pilnveidošanu.

Mācību kursu treneris A. B. Bodi, domājot par spēlēm, citē Konfūciju: „Pasaki man, un es aizmirsīšu. Parādi man, un es atcerēšos. Iesaisti mani, un es sapratīšu”. A. B. Bodi skaidro, ka šis īsais un pamācošais citāts skaidri norāda uz to, ka spēle ir spēcīgs rīks, kas var kalpot kā līdzeklis mācību procesā. Ja mēs spējam savienot zināšanas – prasmes – attieksmi, tad mēs to varam pielīdzināt spēlei. Mēs varam izveidot ļoti spēcīgu mācīšanās līdzekli, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, kas sniegs augstu efektivitātes līmeni mācīšanas un mācīšanās procesā. A. B. Bodi uzskata, ka formālā un neformālā izglītība ir viens otru papildinoši elementi, kas var lieliski strādāt kopā, un spēle var būt kā to vienojošais elements – tilts. Mēs varam atrast dažādas spēles (iekštelpu, ārtelpu, tradicionālas, galda…), tāpēc ir sarežģīti atrast tieši to, kura atbilst mūsu vajadzībām, taču mēs vienmēr varam pilnveidot, pielāgot spēli mūsu izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Projekta noslēdzošajā aptaujā tika noskaidrots, ka dalībnieki savai profesionālajai darbībai ir ieguvuši dažādas neformālās izglītības metodes, kuras izmantos savā turpmākajā darbā, lai tas kļūtu vēl radošāks. Nereti izskanēja atziņa, ka spēles ir tilts, ar kura palīdzību veidot izpratni par mācību saturu dažādās zinātnēs.

Dalībnieki uzskata, ka ļoti būtiska ir atgriezeniskā saite, kura ir neatņemama sastāvdaļa tam, lai saprastu skolēnu ieguvumu no katras veiktās aktivitātes. Analīze, atgriezeniskā saite pēc procesa, kas norisinājies konkrētajā grupā, spēj atklāt patiesībā iegūto rezultātu. Atgriezeniskais process, kura laikā jaunieši spēj izpaust savas emocijas, sajūtas un iegūtās atziņas.

Atgriezeniskā saite (refleksija visiem kopā) ir neizslēdzamas sastāvdaļas, kā veikšanai pamatā tiek izmantoti jautājumi, kas ļauj katram iesaistītajam izstāstīt piedzīvoto, rezultātā nonākot līdz sasaistei ar reālo dzīvi un tam, ko ir iemācījies.