Vispārējās pamatizglītības programma
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (komerczinības)
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena programma
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma
Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma