Uzņemšana uz brīvajām vietām 2.-6.klasēs.

Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmā uzņemšana uz brīvajām vietām
notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.11 no 2022.gada 11.janvāra “Kārtība, kādā
izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs
un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo
klasi”.
Skolas mājas lapā tiek publicēta aktuālā informācija par brīvajām vietām ŠEIT.
Ja vēlaties pieteikt bērnu uz brīvo vietu aktuālajā mācību gadā, bērna likumiskajam
pārstāvim jāaizpilda IESNIEGUMS un jānosūta uz skolas e-pastu
marupes.gimnazija@marupe.lv. Pirms iesnieguma sūtīšanas aicinām pārliecināties, ka
vēlamajā klašu grupā ir brīvas vietas, jo rindas netiek veidotas. Ja vietu nav, noteikti tiks
sūtīts atteikums.
30 dienu laikā uz iesniegumu saņemsiet atbildi par pieņemto lēmumu.

Uzņemšana uz brīvajām vietām 7.-12.klasēs.

Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programmā un vispārējās vidējās izglītības
programmā uzņemšana notiek uz brīvajām vietām, kārtojot iestājpārbaudījumu saskaņā ar
MK noteikumiem Nr.11 no 2022.gada 11.janvāra “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas
izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.
Uzņemšanas iestājpārbaudījums uz 2024./2025.mācību gadu notiek 2024.gada 11.jūnijā plkst. 9:00
Brīvo vietu skaits netiek publicēts.
Pieteikties iestājpārbaudījumam varēs no 3.jūnija līdz 7.jūnijam. Pieteikuma veidlapa
skolas mājas lapā tiks publicēta 2024.gada 3.jūnijā.