Skolas psiholoģes:

 • Palīdz skolēniem, vecākiem un skolotājiem novērst psiholoģiskas problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā, strādā ar bērnu un ģimeni individuāli.
 • Veicina skolotāju, skolēnu un vecāku savstarpēju sadarbību.
 • Palīdz skolēniem iejusties skolas vidē.
 • Ievēro konfidencialitāti.
Diāna Zemīte Jeļena Torčinava Gita Lodziņa
Psiholoģijas maģistre Psiholoģijas maģistrePsihoterapijas speciāliste
26177795 26497999 26606161

Skolas logopēdes palīdzēs:  

 • Iemācīties pareizi izrunāt skaņas.
 • Novērst lasīšanas un rakstīšanas grūtības.
 • Paplašināt vārdu krājumu.
 • Saklausīt un pareizi lietot garumzīmes.
 • Attīstīt fonemātisko uztveri.
 • Atšķirt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus.  

Pedagoģijas maģistre Jolanta Hanzovska

26417752
jolanta.hanzovska@marupe.edu.lv

Pedagoģijas maģistre Linda Meiersone


29655657
linda.meiersone@marupe.edu.lv

Speciālā pedagoģe skolā

 • Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības, iesaka iespējamos palīdzības veidus.
 • Sniedz atbalstu skolēniem ar mācību grūtībām.
 • Organizē grupu un individuālu korekcijas darbu.
 • Attīsta skolēnu psihiskos procesus (uzmanību, uztveri, atmiņu)

Pedagoģijas maģistre Linda Meiersone
+37129655657
linda.meiersone@marupe.edu.lv

Medicīnas darbinieks skolā:

 • Sadarbojas ar skolēniem, skolotājiem, vecākiem.
 • Veic profilaktiskos pasākumus ( personīgās higiēnas ievērošana, skolēnu medicīniskās apskates, veselīga dzīvesveida veicināšana, pārrunas ar vecākiem.)
 • Pirmās palīdzības sniegšana jebkuram skolēnam, kurš sūdzas par veselības traucējumiem.
 • Infekcijas slimību gadījumā veic kontaktējošo personu novērošanu ievērojot inkubācijas periodu.

Skolas medmāsa Dace Indriksone
+37122446500
dacux30@inbox.lv

Pedagogs – karjeras konsultants:

 • Konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos.
 • Sniedz atbalstu vecākiem viņu bērnu karjeras plānošanā.
 • Koordinē karjeras izglītības darbu skolā.
 • Organizē un īsteno karjeras izglītības pasākumus.
 • Sniedz metodisko atbalstu pedagoģiskajam personālam karjeras izglītības realizēšanai.

Mg.paed., Mg.sc.educ.
Ilze Rūtenberga
29882143
ilze.rutenberga@marupe.edu.lv

Sociālā pedagoģe skolā

Sociālais pedagogs Baiba Rimša
 • Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģiskās problēmas.
 • Izvērtē problēmu un palīdz to risināt.
 • Palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes.
 • Organizē profilaktiskos pasākumus.

Pedagoģijas maģistre Baiba Rimša
baiba.rimsa@marupe.edu.lv

Atbalsta personāla darbinieki savstarpēji sadarbojas skolēnu mācību, psiholoģisko un sociālo problēmu risināšanā un korekcijas darbā, ievēro konfidencialitāte, kā arī organizē atbilstošus atbalsta pasākumus pārbaudes un mācību darbos.