Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta numurs:

8.3.2.2/16/I/001

Projekta īstenošanas termiņš:

2017.gada 20. marts – 2022. gada 31. maijs.

Projekta mērķis:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un inodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai – ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta numurs:

8.3.5.0/16/I/001

Projekta īstenošanas termiņš:

2017.gada 20. marts – 2022. gada 31. maijs.

Projekta mērķis:

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm,   spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.


2021./2022.m.g. projekta ietvaros strādā divi pedagogi-karjeras konsultanti Ilze Rūtenberga un Viktorija Ziediņa.